1st paricCheda

 1. mangalAcharaNam
 2. vipratipattivAkyasya vichArAngatva nirUpaNam
 3. pakshatAvacChedaka vichAra: (part 1)
 4. pakshatAvacChedaka vichAra: (part 2)
 5. prathama mithyAtva vichAra: (part 1)
 6. prathama mithyAtva vichAra: (part 2)
 7. prathama mithyAtva vichAra: (part 3)
 8. dvitIya mithyAtva vichAra: (part 1)
 9. dvitIya mithyAtva vichAra: (part 2)
 10. dvitIya mithyAtva vichAra: (part 3)
 11. dvitIya mithyAtva vichAra: (part 4)
 12. dvitIya mithyAtva vichAra: (part 5)
 13. dvitIya mithyAtva vichAra: (part 6)
 14. dvitIya mithyAtva vichAra: (part 7)
 15. dvitIya mithyAtva vichAra: (part 8)
 16. tritIya mithyAtva vichAra: (part 1)
 17. tritIya mithyAtva vichAra: (part 2)
 18. caturtha mithyAtva vichAra:
 19. panchama mithyAtva vichAra:

 20. mithyAtva mithyAtva nirUpaNam
 21. drishyatva hetu upapattih (part 1)
 22. drishyatva hetu upapattih (part 2)
 23. drishyatva hetu upapattih (part 3)

 24. jaDatva hetu upapattih (part 1)
 25. jaDatva hetu upapattih (part 2)
 26. jaDatva hetu upapattih (part 3)
 27. jaDatva hetu upapattih (part 4)

 28. paricChinnatva hetu upapattih (part 1)
 29. paricChinnatva hetu upapattih (part 2)
 30. amshitva hetu upapattih

 31. sopAdhikatva nirAsah (part 1)
 32. sopAdhikatva nirAsah (part 2)
 33. AbhAsasAmya bhaNga:
 34. pratyaksha bAdhoddhAre sattva nirvachanam (part 1)
 35. pratyaksha bAdhoddhAre sattva nirvachanam (part 2)
 36. pratyaksha bAdhoddhAre sattva nirvachanam (part 3)
 37. pratyaksha bAdhoddhAre sattva nirvachanam (part 4)
 38. pratyaksha bAdhoddhAre sattva nirvachanam (part 5)

 39. sAkshi bAdhoddhAra:
 40. sann ghaTa iti pratyakshe adhiShThAnAnuvedha:
 41. jAtyupakramanyAyAdibhi: pratyakshaprAbalyanirAsa:
 42. upajIvyatvena pratyaksha prAbalya nirAkaraNam
 43. pratyakshasya anumAna bAdhyatvam
 44. pratyakshasya Agama bAdhyatvam
 45. apacCheda nyAya vaiShamya bhaNga:
 46. mithyAtva anumite: shaityAnumitisAmya bhanga:
 47. pratyakshasya lingAdyabAdhyatve bAdhakam
 48. bhAvibAdha upapatti:
 49. anumAna bAdhoddhAra: (part 1)
 50. anumAna bAdhoddhAra: (part 2)
 51. anumAna bAdhoddhAra: (part 3)
 52. mithyAtve visheShAnumAnam
 53. Agama bAdhoddhAra: (part 1)
 54. Agama bAdhoddhAra: (part 2)
 55. Agama bAdhoddhAra: (part 3)
 56. asatassAdhakatvopapatti:
 57. asatassAdhakatvAbhAva bAdhaka nirUpaNam (part 1)
 58. asatassAdhakatvAbhAva bAdhaka nirUpaNam (part 2)
 59. dRgdRshya sambandha bhaNga: (part 1)
 60. dRgdRshya sambandha bhaNga: (part 2)
 61. dRgdRshya sambandha bhaNga: (part 3)
 62. anukUlatarka nirUpaNam (part1)
 63. anukUlatarka nirUpaNam (part 2)
 64. anukUlatarka nirUpaNam (part 3)
 65. anukUlatarka nirUpaNam (part 4)

 66. pratikarmavyavasthA (part 1)
 67. pratikarmavyavasthA (part 2)
 68. pratikarmavyavasthA (part 3)
 69. pratikarmavyavasthA (part 4)
 70. pratikUlatarka nirAkaraNam (part 1)
 71. pratikUlatarka nirAkaraNam (part 2)
 72. mithyAtva shrutyupapattih